STRAIPSNIAI

Mantas Areima. APIE RAGANAS, DVASIAS, MIRTĮ IR MIRUSIUOSIUS

 

Biblijos tyrinėjimas. Skaitiniai šventadieniui

 

Atgimimo pradžioje Lietuvos televizija parodė laidą apie dvi Pakruojo mokinukes, kurios atrado neįprastus pojūčius, pradėjusios burti su adata. Netrukus respublikos psichiatrai ir psichoterapeutai užfiksavo nepaaiškinamai padidėjusį pacientų srautą. Greitai paaiškėjo ir priežastis. Pasirodo, dauguma pacientų buvo pradėję aktyviai naudoti televizijos laidos herojų patirtį...

Artėja Kūčios, Kalėdos. Jų metu irgi praktikuojami įvairūs būrimai. Kodėl tai nėra nekalti žaidimai, kalbama ir šiame straipsnyje...

plačiau
LAURYNO LIUDIJIMAS

 

 

 

IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ

 

Puikus Lauryno liudijimas. Gyvenimo prasmė. ,,Aš norėjau Dievo meile dalintis su visu pasauliu". Jis šiandien tai daro ir jam sekasi.

Praeitis. Lauryno dievas - krepšinis...

plačiau
     ATVIROS ŠIRDYS

  Alvydas VEBERIS

 

 „Dėl varguolio priespaudos, dėl vargšo dejonių dabar Aš pakilsiu, – sako Viešpats, – išgelbėsiu tą, kuris ilgisi mano pagalbos“.

(Psalmės 12: 5)

 

 

plačiau
Alvydas VEBERIS. NEBIJOKITE!  TIE – SOS!

Atsakymas į Lietuvos geologo, gamtos mokslų daktaro, docento, disidentinio sąjūdžio dalyvio Vytauto Skuodžio komentarą ir jo išdėstytas mintis po parašyto mano straipsnio ,,Romos katalikų bažnyčia – melo kalvė?“ išspausdinto ,, Laisvo laikraščio“ 2012. 07- 08 - 03 Nr 30 (386)

plačiau
Alvydas VEBERIS.   TEMIDĖS  GRIMASOS

Atsiverčiau savo puslapį ir prisiminiau 2008 metus. Tuo metu mano veikla susidomėjo vienas pažangiausių leidinių - savaitraštis ,,Laisvas Laikraštis". Susitikau su šio leidinio vyr. redaktoriaus pavaduotoju J.Ivanausku. Teko atlikti jam savo ,,išpažintį''. Kam smalsu,  leiskimės į asmeninę kelionę išklausant mano ir J.Ivanausko dialogo Anykščių kavinėje ,,Bangelė‘‘, po kurios grindimis  teka  upė ,,Šventoji"...                           

plačiau
 Alvydas VEBERIS.  Laisvi    TIESOS  ŠAUKLIAI. Tikrai   laisvi!

 

 

 

Dauguma žmonių stebisi keistais įvykiais ne tik Lietuvoje.  Pagal esamas technines galimybes, žinia akimirksniu pasiekia kiekvieną esantį bet kokioje žemės rutulio vietoje. Neprognozuojami įvykiai glumina kas vyksta visame pasaulyje. Jeigu liksi abejingu stebėtoju, stovėsi po medžiu,- gero nelauk...

plačiau
KUR TU?

Ar jums dažniau tenka slėptis nuo problemų, ar jas spręsti? Kai nusidedame, mums, kaip ir Adomui, atrodo, kad pasislėpti nuo Dievo lengviau nei žvelgti Jam į veidą. Išties baugu susitikti su Dievu, kai esi prisidirbęs...
Bėgimas nuo Dievo mums kartais atrodo tolygus problemos sprendimui. Galbūt laikinai tai išsprendžia sunkumą, ir mes manome, jog viso blogio pasekmės dar ateityje...

plačiau

Biblijoje, Pakartoto įstatymo knygoje parašyta: "Štai aš padedu prieš jus šiandien palaiminimą ir prakeikimą.

 

PALAIMINIMĄ – jei klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu;

PRAKEIKIMĄ – jei neklausysite Viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate...

plačiau

Ne tik buvęs kunigas, dabar Seimo narys Jonas Varkala, klaidinęs tikinčiuosius 32 metus ir Romos katalikų bažnyčioje neradęs KRISTAUS, bet ir Ro­lan­das Kau­šas, prieš še­šio­li­ka me­tų pa­si­trau­kęs iš ku­ni­gys­tės ir gy­ve­nan­tis JAV, at­vi­rai kal­ba apie šian­die­nos Baž­ny­čios ydas. „Jei Baž­ny­čia – dva­si­nė ins­ti­tu­ci­ja, ko­dėl tuo­met už­sii­ma ne­dva­si­niais da­ly­kais?“, – kal­bė­da­mas apie šių die­nų ak­tua­li­jas, klau­sia Lie­tu­vo­je ato­sto­gau­jan­tis bu­vęs šiau­lie­tis. Pa­sak R. Kau­šo, jei JAV nu­tik­tų to­kia is­to­ri­ja, kaip Ty­tu­vė­nų, teis­mo ne­bū­tų iš­veng­ta

plačiau
Mantas AREIMA. ĮSTRIGĘ TRADICIJŲ LABIRINTE

...Naujasis sargybos viršininkas buvo gerokai nustebęs, kad vienas apsaugos postas yra parko laukymės viduryje, kur ir saugoti nėra ko. Pasirausęs rūmų archyve jis išiaiškino, kad kadaise karalienė parsivežė iš užsienio retos veislės rožių krūmą, o kad jo niekas nenuskriaustų, liepė pastatyti sargybinį...

Rožių krūmo seniai nebėra. Nebėra ir tos karalienės. Tik sargybinis tradiciškai tebestovi saugodamas... nieką...

plačiau