STRAIPSNIAI

Pasimelskime
Pasimelskime

SU TRADICINE KATALIKŲ BAŽNYČIOS ŠVENTE!

 

,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. (Lk 8,17)

 

Pasimelskime

 

Pasimelskime už ligonius, už valdžią, kuri nepaliaujamai stebina tautą. Pasimelskime už Landsbergį ir Adamkų, kurių garbei, Radviliškio rajono milijonierius-lakūnas Kazimieras Masulionis su žmona Vitalija,  pastatė nuostabaus grožio bažnyčią. Pasimelskime už šį milijonierių, kuriam mažiausias Dievo tarnas Alvydas Veberis atvyko pranešti TIESOS žinią. Tą žinią, kurią Kristus perdavė savo apaštalams ir prašė ją skelbti iki pasaulio pakraščių.

 

nuotr. politikų Landsbergio ir Adamkaus, bet ne Dievo  garbei, pastatyta bažnyčia!

 

Pasimelskime už bažnyčių klaidintojus popiežius, vyskupus, kunigus, kurie dieną naktį, be paliovos klaidina tikinčiuosius ir skleidžia melą, patys darydami didžiausius nusikaltimus. Jie  Dievo garbę atiduoda  jų išgalvotiems šventiesiems, drožiniams, paveikslams... Pasimelskime, už apakintą savo įsitikinimais, Radviliškio milijonierių, nes jis nežino ką daro. Už gautą žinią jis pasiskundė garbėtroškoms, su kurių pagalba, internete užblokavo A.Veberį, kuris į jo namus atvežė Tiesos žinią.

 

Priminkime tokiems, kad Tiesos paslėpti neįmanoma jokiais uždangalais, blokavimais ar persekiojimais, nes ji priklauso Kristui. Jis TIESA, KELIAS ir GYVENIMAS. Tik eidami Kristaus parodytu keliu, sekdami Jo pavyzdžiu, vykdydami Dievo valią, galime patekti į dangų ir pasiekti amžiną gyvenimą. Atminkime, kad Dievas savo garbės neperdavė NIEKAM. Jokie spektakliai, kiškučiai, zuikučiai, blizgančios ant eglučių ar languose girliandos, seneliai šalčiai ar jų dovanėlės, dirbtinės prakartėlės, žmogaus išgalvotų tarpininkų garbinimas (vietoje Kristaus liko Marija), ,,šventieji“, rožančių barškinimai daugiažodžiaujant,  Dievo kūrinių garbinimas..., mus neveda į atgailą, susitaikymą ar atsivertimą.

 

Tai apgaulė ir migla. Eidami tuo keliu, grimztame vis gilyn į duobę. Argi akli ir vis dar kurti? Ar ne dėl tos priežasties šiandien pasaulis įkalintas ir tiek daug jame kančios? Todėl prašau, dar ir dar kartą visi kartu susimąstykime. Pasimelskime vieninteliam Dievui, kad dar giliau neįpultume į šio pasaulio kunigaikščio (velnio) žabangas iš kurių išsivaduoti neįmanoma.

 

Jis melagis ir žmogžudys. Esame ties bedugnės riba. Perskaitykite, pagal šią nuorodą, vieną iš daugelio A.Veberio straipsnių. Pažiūrėkite ir paklausykite straipsnio gale video įrašą, (pastatytos bažnyčios politikų V.Landsbergio ir V.Adamkaus garbei), fundatoriaus Kazimiero ir jo žmonos Vitalijos pokalbį. Gal įžvelgsite tikėjimo dugną? Ar tai ne spjūvis Dievui į veidą?

 

https://www.youtube.com/watch?v=6H30qQuwokU