STRAIPSNIAI

Mantas Areima. APIE RAGANAS, DVASIAS, MIRTĮ IR MIRUSIUOSIUS
Mantas Areima. APIE RAGANAS, DVASIAS, MIRTĮ IR MIRUSIUOSIUS

Biblijos tyrinėjimas. Skaitiniai šventadieniui

      Atgimimo pradžioje Lietuvos televizija parodė laidą apie dvi Pakruojo mokinukes, kurios atrado neįprastus pojūčius, pradėjusios burti su adata. Netrukus respublikos psichiatrai ir psichoterapeutai užfiksavo nepaaiškinamai padidėjusį pacientų srautą. Greitai paaiškėjo ir priežastis. Pasirodo, dauguma pacientų buvo pradėję aktyviai naudoti televizijos laidoje pamatytą būrimo būdą...

  

  Artėja Kūčios, Kalėdos. Jų metu irgi praktikuojami įvairūs būrimai. Kodėl tai nėra nekalti žaidimai, kalbama ir šiame straipsnyje...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dievas per Bibliją aiškiai įsakė Savo žmonėms niekada nesikonsultuoti su ragana ar mediumu.

 

"Nesikreipkite į dvasias ir kerėtojus; jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte suteršti; Aš Esu Viešpats, jūsų Dievas" (Kun 19:31). Tačiau karalius Saulius mažai kreipė dėmesį į Dievo nurodymus (1 Samuelio 28). Jis mediumei

pasakė: "Iššauk Samuelį". Ragana tol naudojo savo burtus ir užkeikimus, kol pasirodė vaiduoklis, teigiantis, jog yra pranašas Samuelis, ir pranešė karaliui visiškai beviltišką žinią apie Sauliaus ir jo sūnų žūtį mūšyje. Kitą dieną taip ir įvyko: sūnūs žuvo, o sužeistas karalius Saulius nusižudė krisdamas ant savo kardo (1Samuelio 31).

 

Kas kalbėjo per raganą - prisikėlęs Dievo pranašas Samuelis ar juo apsimetęs šėtonas?


Pranašu Samueliu apsimetusi piktoji dvasia buvo bejėgė ką nors pakeisti Dievo planuose. Mat kai žmogus atmeta Dievą, jis atsiduria šėtono įtakoje. O karalius Saulius nusilenkė šėtonui iki žemės. Tai klasikinis spiritizmo atvejas. Spiritizmo formų daug: prietarai, horoskopai, įvairiausi burtai, būrimai, sapnininkas, magiški veiksmai, užkalbėjimai, kerėjimai, chiromantija, mirusiųjų klausinėjimas, ekstrasensai ir kt. Visi burtininkai bendradarbiauja su piktosiomis dvasiomis. Ką sako Dievo Žodis?


"Vargas moterims, kurios [keri, žyniauja ir buria]" (Ez 13:18-19).


"Tai dėl... žavingos kerėjimo valdovės, apraizgiusios tautas ir gimines savo kerais. Štai Aš Esu prieš tave, - sako Galybių Viešpats. -... padarysiu tave gėdos stulpu" (Nah 3:4-6).


"Tenebūna rasta tarp jūsų nė vieno, kuris... užsiima būrimu, arba žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, arba tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, arba teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tokius dalykus daro, tas pasibjaurėtinas Viešpačiui Dievui" (Įst 18:10-12).


"Išnaikinsiu burtininkus tavo krašte, ir nebebus tavyje žynių" (Mch 5:12).
"Aš ateisiu jūsų teisti ir nedelsdamas pasmerksiu raganius... ir Manęs nebijančius" (Mal 3:5).

Ar tai, ką matė karalius Saulius, iš tikrųjų buvo dvasia nuo šėtono?

 

"Ji atsakė: išeisiu ir būsiu melo dvasia visų jo [netikrų] pranašų lūpose" (1Kar 22:22).
"Jūsų tėvas - velnias... nes jis melagis ir melo tėvas" (Jn 8:44).

Su kuo bendrauja burtininkai, raganos, aiškiaregiai?

"O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus" (Apr 16:14).

 

Dangaus angelai vadinami "tarnaujančiomis dvasiomis" (Hbr 1:14), kurios padeda žmonėms žemėje. O angelai, kurie buvo išvaryti iš dangaus su šėtonu (Apr 12:7-9), taip pat yra dvasios - piktosios dvasios, kurios darydamos stebuklus, apgaudinėja žmones. Kai aiškiaregiai teigia, kad kontaktuoja su mirusiųjų dvasiomis, iš tikrųjų jie bendrauja su šėtono puolusiais angelais.

"Ano nedorėlio [antikristo] atėjimą, šėtonui veikiant, lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai" (2Tes 2:9).

 

Kodėl šėtonas nori, jog mes tikėtume, kad mirusiųjų dvasios iš tikrųjų gyvuoja?

 

Jėzus pasakė: "Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!" (Mt 24:24-25).

Pirmas šėtono melas buvo: "Jūs tikrai nemirsite" (Pr 3:4). Jis nori, kad žmonės tikėtų, jog mirusiųjų dvasios gyvuoja, taigi šėtono angelai gali apsimesti mirusiais pranašais, teisiaisiais ar net šviesos angelais (2Kor 11:13-15). Taigi jis gali apgauti milijonus žmonių. Pasinaudojimas šiomis piktosiomis dvasiomis vadinamas spiritizmu. Tai pagrįsta dviejų dalių klaidingu tikėjimu, kad mirusieji yra gyvi ir jie gali susisiekti su jumis arba jūs su jais. Tai vienas labiausiai kenkiančių šėtono mokymų. Ir tuo tiki beveik visas pasaulis.

 

Kaip šėtonas paskutinėmis dienomis efektyviai naudosis piktosiomis dvasiomis?

 

"Nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos" (Apr 18:23).
"Krito, krito didžioji Babelė
[puolusi religinė Romos katalikų bažnyčia - Vatikanas]! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge" (Apr 18:2)


"Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį" (Apr 12:9)

Taigi, šėtono stebuklai per jo piktuosius angelus apgaus beveik visą pasaulį.

 

Kaip Dievas žvelgia į šiuos piktųjų

dvasių stebuklus?

 

"Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi" (Kun 20:27).
"Kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams" (1Tim 4:1).
"Neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos" (Ef 5:11).


"Kūno darbai žinomi, tai ištvirkavimas, paleistuvavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, nesutarimai, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, susiskaldymai, žmogžudystės, pavydas, girtavimai, apsirijimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės" (Gal 5:19-21).


"O bailiams, netikintiems, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis" (Apr 21:8).

Mozės dienomis Dievas liepė visus aiškiaregius nubausti mirtimi. Šiandien Jis atkakliai tvirtina, kad raganavimas yra kūno darbai, už kuriuos žmonės bus sunaikinti. Jis įspėja, kad bendraudami su aiškiaregiais ir pasitikėdami burtininkais, mes paliekame sveiką tikėjimą ir tampame neištikimi Dievui.

 

Kokią šlovingą galią Dievas siūlo Savo žmonėms?

 

"Trokštu pažinti Jį, Jo prisikėlimo galybę" (Fil 3:10).

Jėzus siūlo mums tą pačią galią tinkamai gyventi, kuri prikėlė Jį iš numirusių. Jis mus įspėja būti kuo toliau nuo piktųjų dvasių galios ir stebuklų, ir siūlo daryti dieviškus stebuklus, kurių reikia mums paruošti Jo karalystei. Pripažindami, kad Dievas visiškai kontroliuoja žemės įvykius, ar norite leisti Jam visiškai kontroliuoti ir jūsų gyvenimą?

Anot Apreiškimo knygos, kas turi mirties raktus?

 

"Aš buvau numiręs, bet štai Esu Gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus" (Apr 1:18).

Biblija aiškiai sako, kad tik Jėzus Kristus turi mirties raktus. Mums reikia kreiptis į Dievo Žodį, kad gautume atsakymus į klausimus apie mirtį.

 

Ar mirusieji sugrįžta pabendrauti arba vaidentis gyviesiems?

 

"Jo vaikai pasiekia garbę, o jis [mirusysis] to nežino; jie išgėdinti, o jis [mirusysis] to nepastebi" (Job 14:21).
"Mirusieji nebežino nieko. Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas. Jų meilė, neapykanta, pavydas jau seniai pradingo. Niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saule... Nes jokios veiklos, jokių sumanymų, jokio išmanymo, jokios išminties nebebus Šeole [mirusiųjų vieta po žeme]" (Mok 9:5-6 / 10).

 

Ne! Biblija aiškiai sako: miręs asmuo nieko nedaro ir nieko nežino apie tai, kas vyksta žemėje.

"Ne mirusieji šlovina Viešpatį" (Ps 115:17).
"Juk tarp mirusiųjų nėra kas Tave atmintų" (Ps 6:6).
"Į savo namus jis [mirusysis] nebesugrįš" (Job 7:10).
"Mirtis Tavęs nešlovina" (Iz 38:18).
"Tą pačią dieną žūva visos jo [mirusiojo] svajonės" (Ps 146:4).

Prisiminkime, kaip pradžioje Dievas sukūrė žmogų?

"Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe" (Pr 2:7).

Kūrimo metu įvyko du dalykai: Dievas sukūrė žmogų iš žemės dulkių, ir Jis įkvėpė į jo šnerves gyvybės alsavimą.

 

O kas vyksta mirties metu?

 

"Dulkės sugrįš į žemę, kur kadaise jos ir buvo, o gyvybės alsavimas pas Dievą, kuris jį davė" (Mok 12:7).

Kas vyksta po mirties yra priešinga tam, kas vyko kūrimo metu. Kūnas grįžta į dulkes, o dvasia arba alsavimas sugrįžta pas Dievą, kuris tai ir davė. Biblija aiškiai moko, kad "dvasia", kuri grįžta pas Dievą, yra paprasčiausiai gyvybės alsavimas, kurį pradžioje Dievas įkvėpė žmogui.

 

"Kaip kūnas be dvasios miręs" (Jok 2:26).
"Kol dar turiu gyvastį ir Dievo alsavimas mano šnervėse" (Job 27:3).
"Dievo Dvasia mane sukūrė, Visagalio alsavimas laiko mane gyvą" (Job 33:4).
"Alsavimą iš jų atėmus, miršta ir sugrįžta į dulkes. Tau atsiuntus Savo Dvasią, jie atgyja, ir Tu atnaujini žemės veidą" (Ps 104:29-30).

 

Kur po mirties eina mirusieji?

 

"Jis nunešamas į kapines..." (Job 21:32).
"Visi gulintieji kapuose išgirs Jo balsą" (Jn 5:28).

Teisieji ir neteisieji mirusieji yra kapuose, ir kai išgirs Jėzaus balsą, kviečiantį juos išeiti iš kapų, kelsis atlygiui arba bausmei.

 

Biblija aiškiai sako, kad karalius Dovydas yra išgelbėtas.

Ar jis dabar danguje?

 

"Norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis ir mirė, ir buvo palaidotas, o jo kapas yra pas mus iki šios dienos" (Apd 2:29).


"Juk ne Dovydas pakilo į dangų" (Apd 2:34).

Apaštalas Petras aiškiai sako, kad Dovydas yra miręs ir palaidotas - jis nėra gyvas danguje. Dar daugiau Hebrajams 11:32-40 atskleidžia, kad visi visų laikų ištikimieji dar nesulaukė atpildo, bet visi kartu bus apdovanoti laikui atėjus.
"Ir jie visi... negavo to, kas buvo pažadėta, nes Dievas... numatęs, kad jie ne be mūsų pasiektų tobulumą" (Hbr 11:39-40).

 

Ar siela yra nemirtinga, o miršta tik kūnas?

 

"Siela, kuri nusikalsta [nusideda], mirs" (Ez 18:4).
"Argi gali mirtingas žmogus būti teisesnis už Dievą?" (Job 4:17).
"Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats, vienintelis Nemirtingasis" (1Tim 6:15-16).

Mes esame sielos (gyvybės) ir sielos iš tikrųjų miršta. Žmogus yra mirtingas. Tik Dievas yra nemirtingas. Klaidingas žmogaus sugalvotas mokymas apie nemirtingą sielą nėra randamas Biblijoje.

 

Kada teisiesiems bus suteiktas nemirtingumas?

 

"Visi būsime pakeisti - staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti... Šis marus kūnas apsivilktų nemarybe" (1Kor 15:51-53).
"O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje" (1Tes 4:16).

 

Taigi, teisiesiems bus suteiktas nemirtingumas prisikėlimo metu. Nedorėliai jo niekada negaus.

 

Kaip Biblija pakartotinai apibūdina mirtį?

 

"Mūsų bičiulis Lozorius užmigo... Lozorius mirė" (Jn 11:11 / 14).
"Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių" (Mt 27:52).
"Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives per Jėzų ir su Juo" (1Tes 4:14).

 

Biblija mirtį įvardija kaip miegą. Mirtis yra visiškos sąmonės netekimo būsena, kurios metu 15 minučių ar 1000 metų atrodo vienodai. Mirusieji paprasčiausiai "miega" savo kapuose iki prisikėlimo meto, kol visi bus prikelti Jėzaus Kristaus. Klaidingas mokymas, kad mirusiųjų dvasios yra dangiški angelai ar kažkoks geras vaiduokliškas subjektas, su kuriuo galima kontaktuoti, ir tai Šventajame Rašte neturi jokio pagrindo.