STRAIPSNIAI

Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai 2021-12-17
Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai 2021-12-17

 

Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?

 

gale straipsnio papildymas  

 

 

 

Turiu draugę Genovaitę, kuri retkarčiais nuvyksta aplankyti savo tėviškę. O paskui laisvu laiku susėdame ir pasidaliname girdėtomis naujienomis. Kurios kartais yra pribloškiančios. Šiomis dienomis TV laidų prodiuseris Gediminas Jaunius „Delfyje“ prabilo apie tai, kas vyksta Lietuvos bažnyčiose sekmadienio mišių metu. O man šiandien norėtųsi pasidalinti šokiruojančiomis žiniomis, kas vyksta Lietuvos klebonijose ne mišių metu.

 

Pora kartų per metus ponia Genovaitė iš Kauno vyksta į Virbalio miestelį aplankyti savųjų ir gimtų vietų. Ir jau keli metai, kai sugrįžta kupina keistų naujienų. Parapijiečiai negali atsistebėti vyskupo atsiųstu klebonu. Tai bažnyčią išdažė kaip turgaus kioskelį, tai gyvulių ūkį užveisė ir juos laiko tokiu būdu, kad, į kleboniją eidamas, turi bristi gilų purvynėlį per gyvulių mėšlą, tai žmones bažnyčioje keikia lietuviškais ir nelietuviškais keiksmažodžiais. Kenčia žmonės, bet nežino nei kur kreiptis, nei ką daryti, nes kur jau kur, o bažnyčioje teisybės nerasi.

 

Vos ne kasdien klebonas geria. Ir ne tik degtinę, bet ypač mėgsta naminukę. Kadangi jis yra buvęs sužeistas, kontūzytas, naminė degtinė jam visai sumaišo protą. Ateinanti gaspadinė taip pat uoliai padeda klebonui kilnoti stikliuką. O kur dar svečiai, bažnyčios patarnautojai! Taip, kad klebonija yra virtusi girtuoklynu. Bet svarbiausia tai mišių patarnautojai. Beveik visi nepilnamečiai. Šventėmis ar sekmadieniais po mišių visi kviečiami į kleboniją, kur valgo gardžius valgius ir geria skanius gėrimus – kas brendžiuką, kas baltą, kas naminę.

 

O, kai apsvaigsta, klebonas tikrina: ar tinkami patarnauti, ar tinkami kandidatai į seminariją. Aišku, kaip ir kiekvienoje rimtoje apžiūros komisijoje, privalu nusirengti. O tada jau ir paaiškėja ar tinkamas kandidatas. Dauguma vaikų pabėgo, o kiti palaiko klebonui kompaniją. Šitaip jau tęsiasi virš 10 metų, nuo tada, kai jis atėjo dirbti į Virbalį. Dauguma žmonių tai žino, bet nėra į ką kreiptis. Vyskupas R. Norvilas šį kleboną labai palaiko, lygiai kaip ir kitus matyt pedofilus kunigus, nes, kaip kalba daugelis kunigų, pats yra gėjus.

 

Visi žino, kad Vilkaviškio vyskupijoje geriausiose vietose ir miestuose vyskupas skiria klebonais tik gėjus. Arba tuos, kurie jam gerai užmoka. Mes čia, Kaune, bendraujame su pora šaunuolių kunigų, tai jie yra pasakoję, kad R. Norvilas, kunigų tarpe turintis pravardę Filas arba Filadelfijus, vyskupu tapo per Kauno arkivyskupo lovą. Tad nenuostabu kad ta gija toliau tęsiasi, ir, vyskupo ypatingai globojami, vyskupijoje klesti gėjai.

 

Prieš 25 metus parapijiečių ir Vilkaviškio savivaldybės lėšomis buvo pastatyta didžiulė klebonija. Daug darbo ir pinigų čia sudėjo parapijiečiai ir savivaldybė. Tačiau šiuo metu klebonas Gediminas Marcinkevičius šią naują kleboniją yra pavertęs dvokiančiu tvartu. Pirmame klebonijos aukšte arba pusrūsyje auginama daugybė paukščių – vištų, kalakutų, ančių, gyvena avys ir veda aviukus, stovi gyvulių pašarai. Antrame aukšte gyvena klebonas, o kitame gale šarvojami mirusieji, giedoriai traukia šermenines giesmes.

 

Trečiame aukšte, mansardoje, laikomi balandžiai, perinami maži viščiukai, ančiukai, triušiai ir dar dievai žino kas. Atėjus su reikalais į kleboniją, kvapą gniaužia stipri paukščių mėšlo smarvė, net pykina. Tikras lietuviškas Tvin Pyksas – šventas namas, kontūzytas klebonas, landynė, gyvulių ūkis, numirėliai, šiurpios šermeninės giesmės ir girtų išsidirbinėjimai, – viskas po vienu stogu. Gaila tik, čia ne Amerika, niekas nefilmuoja ir filmo nepastato.

 

Žmonėms skaudu, kad naujas gražus pastatas paverstas girtuoklynu ir smirdinčiu tvartu. Tačiau vyskupas visai nekreipia dėmesio į šitaip niokojamą parapijos turtą, neturi gėdos jausmo nei prieš žmones, nei prieš Vilkaviškio savivaldybę, kurios lėšomis klebonija statyta.

Kodėl Ekscelencija Norvilas pro pirštus žiūri į šią betvarkę? Vienas atsakymas aiškus: sava gėjų kompanija. Atsakymas antras: klebonas vyskupui nuolatos veža paukštieną, mėsą, kiaušinius. Štai du pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos vyskupas vertina kunigus.

 

Juokaudami, parapijiečiai yra sakę kunigui:

„Klebone, kodėl jūs tuos kiaušinius vežat vyskupui, jis juk pats savo turi“. Klebonas, nesuprasdamas potekstės, atsako:

„Ne, vyskupas kiaušinių neturi, aš turiu jį aprūpinti“.

Todėl žmonės juokiasi, kad Vilkaviškio vyskupas neturi kiaušinių. Liaudiškai sakant, vyras be kiaušų. Kai vyskupijai vadovauja vyras be kiaušų, reikalai prasti.

 

Nors klebonas nuolat visiems kartojo, kad su vyskupu yra draugai ir vyskupas jį visuomet palaiko, žmonėms nusibodo kentėti keiksmus, riksmus, girdymus bei tvirkinimus. Kelis kartus žmonės skundėsi, prašė ką nors daryti. Ant žmonių supykęs, vyskupas pradžioje ketino visai uždaryti Virbalio parapiją, palikti ją be kunigo. Tačiau vėliau persigalvojo ir nusprendė kleboną G. Marcinkevičių iškelti kitur, o į Virbalį atsiųsti kitą.

 

Vis dėlto klebonas Marcinkevičius buvo teisus – su Ekscelencija Rimantu jie yra draugai. Labai geri draugai. Nes vyskupas Norvilas vietoj nustekentos Virbalio parapijos jį paskyrė klebonu net trims parapijoms – Plokščių, Kriūkų ir Ilguvos. Puikus atlyginimas ir įvertinimas. Už keikimą, girdymą, tvirkinimą ir tvartą!

 

Skaitytoja Joana, ponios Genovaitės draugė.

Kaunas

 

Redakcijos prierašas:

Gerb. skaitytojai, jeigu žinote daugiau panašių parapijose vykstančių istorijų, prašome, rašykite mums. Jeigu vyskupas nenori jūsų priimti ir išklausyti, jeigu, kaip rašo p. Joana, Bažnyčioje negali rasti teisybės, tai mes stengsimės jums padėti. Bažnyčioje vykdoma daug nusikaltimų, kuriuos vyskupai slepia, ir iki šiol daugelis juodų darbų lieka terra incognita.

 

Papildymas: 

 

 

 

Alvydas Veberis

 

Straipsnio  ,,Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?“ tęsinys:,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. (Lk 8,17)

 

nuotr. du broliukai dobiliukai. Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupai

 

Po Garliavos įvykių visas pasaulis skamba pedofilijos skandalais ne tik politikų, bet ir Dievo ,,tarnų" tarpe Romos Katalikų bažnyčioje. Juos dengia patys popiežiai. Vilkaviškio parapijos įvykiai tik tą patvirtina. To paties mėšlo rastume beveik visose jų bažnyčiose. Viskas kruopščiai slepiama, o be įrodymų jeigu kas kalbės, apkaltins šmeižtu. Taip įvyko vienam pasvaliečiui D.Černui, dabar gyvenančiam Danijoje. Jis pakliuvo į Panevėžio arkivyskupijos monsinjoro Juozapo Antanavičiaus pinkles. Iki šiol Dainius bylinėjasi ir vos išsisuko nuo baudžiamosios atsakomybės. Neva apšmeižė kleboną ir jį reketavo.

 

O kas liko kalti ir nukentėjo Garliavos pedofilijos byloje-žudikėje? Tie, kurie ieškojo Tiesos,- globėja N.Venckienė, nužudytas mergaitės tėvas Drąsius, seneliai, pati nukentėjusi mergaitė, kuri panaudojus smurtą ir perteklinę jėgą, išvežta nežinoma kryptimi bei  nukentėjo nieko dėti įvykių liudytojai.

 

Už seksualines paslaugas vienam našlaičiui iš Panevėžio Vilkaviškio parapijos klebonas Gediminas Marcinkevičius atsilygino padovanodamas foto aparatą. Kadangi panevėžiečiui jo nereikėjo,  pardavė jį Fondui savo bendraamžiams. Prieš apmokėdami pinigus, norėjome patikrinti jo kokybę.  Nunešėme meistrams.  Pastarieji  atminties blokelyje rado nuogas orgijų nuotraukas. Tame tarpe ir klebono G.Marcinkevičiaus.  Užklausė, kodėl jos yra saugomos? Pasirodo, kad tuščiame fotoaparate yra atminties blokelis, kuris nebuvo ištrintas. Nuotraukos su orgijų vaizdais ir įkalčiais iš klebono G.Marcinkevičiaus klebonijos jo paties gyvenamame kambaryje.

 

nuotr. Virbalio klebonas Gediminas Marcinkevičius

 

Apie tai informavome kleboną ir pakvietėme, kad atvyktų pasiaiškinti, kas ten pas jį vyksta. Toks amoralus elgesys,  vaidinantiems pašauktuosius tarnauti Dievui, negali būti toleruotinas. Nedelsiant atvyko į Panevėžį. Faktams pasitvirtinus, žadėjome pranešti ne tik Vilkaviškio vyskupui, bet ir Vatikanui. Klebonas prašėsi atleidimo, sakė, kad melsis, daugiau orgijų jų klebonijoje nebus. Maldavo, kad apie ,,išdaigas" nepraneštume nei jo vadovui Vilkaviškio  vyskupui, Vilniaus arkivyskupui ar  Vatikanui. Jei praneštume žadėjo pasikarti-nusižudyti. Pasitarę pagailėjome, patikėjome  jo pažadais.

 

 Manėme, kad  atgailaus ir daugiau nebemulkins parapijiečių ir nevaidins, apsirengę moteriškomis suknelėmis (sutanomis),  kokie jie ,,šventi“  Dievo  avinėliai. Šiame aprašytame Joanos straipsnyje ,,Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?“ matyt  teisus klebonas Gediminas, sakydamas parapijiečiams, kad  veža  vyskupui kiaušinius, nes jis jų neturi. Juk pamaldžios moteriškaitės nelėks iš paskos klebono ir nelįs vyskupui po sijonu pažiūrėti turi kiaušinius ar ne. Klebonas matyt parapijiečių pašaipos apie kiaušinius nesuprato. Jis vežė vištų, o parapijiečiai juokavo, kad vyskupas turi savus.

 

Šiomis gyvenimo  paskutinėmis dienomis, prieš Kristaus sugrįžimą, pasaulis eina iš proto. Pasidarė mada keisti net lytis! Šeima liko patyčių vietoje. Baigia pranykti kreipiniai,- ,,tėtis  ir mama“. Vadinsime ,,žmoga“.   Europos Sąjungoje, Seime ir Vyriausybėje nemaža dalis bevaikių. Mažiau tokiems rūpesčių, o kūniškiems geismams  vaikus atiminėja  iš šeimų arba daugelis jų paslaptingai dingsta?

 

Bevaikių  lytiškumas daugeliui kelia abejonių. Kas jie, - vyrai ar moterys?  Todėl skubama, kuo greičiau lytis suvienodinti, kad tokie klausimai niekam nedrumstų ramybės. Šiuo metu, atsiskleidžiant vis naujiems pedofilijos skandalams,  lendant jiems į dienos šviesą, žinome, kad didžiausia pedofilų irštva būtent Vatikane bei  jo filialuose visame pasaulyje. Ne išimtis ir Lietuva.  Jų veiksmuose atsispindi  tiesa, dėl ko įvestas celibatas. Tai akivaizdžiai rodo, kad ne dėl turtų, kaip daugelis mano,  bet  ištvirkavimui.

 

Katalikų ir kitų konfesijų kunigai  nusižengia daugeliui Dievo  įsakymų. Klaidų atitaisymui mano pastatytą ,,Kryžių kalne“ ,,Dekalogą“ su dviem akmens plokštėmis pradangino, o jo vietoje, ant mano pastatyto pamato, nakčia atitempė  betoninę skulptūrą žmonių mulkinimui. Šiaulių vyskupas E.Bartulis ją pašventino. Mano pokalbyje su juo, apsimetė neatsimenąs ir ,,nežino“ kas skulptūrą pastatė, ir kas prašė, kad jis ją  pašventintų (padariau video įrašą). Mano pareikštas ieškinys ir baudžiamoji byla dėl šio vandalizmo akto Šiaulių prokuratūroje (prokuroras S.Dobiliauskas) sustabdyta. Policija ,,neranda“ nusikaltėlių, nors tai grupinis nusikaltimas su begale liudininkų.

 

,,Tempiama guma“ kad šie padaryti nusikaltimai pasimirštų. Žadėjo atlyginti didžiulę moralinę ir materialinę žalą.  Ne tik man, bet dar labiau   tikintiesiems.  Prašė iš Šiaulių rajono mero pinigų.  Patariau merui, kad jų nešelptų, nes ,,Kryžių kalnas“ (Daumantų piliakalnis) paverstas prekiautojų, tarsi plėšikų landyne.  Tai katalikų bažnyčios verslas, mulkinant tikinčiuosius. Šiaulių vyskupas E.Bartulis, kaip ir Vilkaviškio klebonas Gediminas Marcinkevičius,  pažado neįvykdė.

Ne veltui Biblijoje, Apreiškimo Jonui knygoje  parašyta, kad tikintieji išeitų iš šios nuodėmingos Babelės (Romos katalikų bažnyčios) ir nedalyvautų jos nuodėmėse. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų.

 

Vis daugiau Katalikų Bažnyčios tikinčiųjų, supratę jų klastą, melą, pedofilijos skandalus..., palieka jų bažnyčias.  Jos tuštėja. Turintys išminties suvokia, kad tai Antikristo bažnyčia. Apie tai liudija ne tik visame pasaulyje išlindę į dienos šviesą pedofilijos skandalai, bet ir šie faktai iš Vilkaviškio ar Šiaulių parapijos. Tokių sąsajų rastume daugumoje Lietuvos bažnyčių.

 

Vilkaviškio parapijos klebonas G.Marcinkevičius yra  išviešintas Joanos parašytame straipsnyje ,,Kodėl taip, Ekscelencija Rimantai?“  Mes jo pagailėjome.  Jo paties klebonijoje užfiksuotų orgijų neatskleidėme.  Pasirodo apvylė mus.  Neatgailavo. Gyveno ir toliau nuodėmėse. Duoto pažado netesėjo ir toliau   su savo sėbrais tebebraidžioja tame pačiame mėšle.

 

Šiaulių vyskupas E.Bartulis toks pat. Ne tik melagingai teigė, kad nežino, kas ,,Kryžių kalne“ Dekalogą pradangino, kas atvežė nakčia ir pastatė skulptūrą. ,,Pamiršo“, kas pakvietė jį tą skulptūrą šventinti. Neatlygino man žalos už padarytus vandalizmo aktus, pastatydami ant mano įrengto pamato, tikinčiųjų mulkinimui betoninę skulptūrą (stabą).

 

Ryšium su tuo,   esu informavęs Šiaulių policijos komisariatą, vyskupą, meriją.  Parašiau, kad bus šis jų nelegalus statinys nugriautas ir ant mano pamato privalės stovėti pradangintas Dekalogas. Aš jiems siūliau tai padaryti gera valia arba  sudaryti su manimi  abiems šalims priimtiną Taikos sutartį. Jie iki šiol tą padaryti  vengė. Moralizavo.  Todėl belieka antras variantas.  Apie jį raštu informavau atsakingų įstaigų vadovus. Anot vyskupo E.Bartulio ir Šiaulių policijos bei prokuratūros pareigūnų, pristatytų daugybės vaizdo kamerų, apsaugos...,  jie ,,nežino“ (tiksliau slepia) kieno atliktas nusikalstamas vandalizmo aktas. Skulptūra, kaip minėjau,  bus nugriauta, nes ji niekieno. Niekas neprisiima atsakomybės ir nėra jos savininko. Nuostolius privalės padengti nusikaltėliai.

 

Jeigu Šiaulių policija, prokuratūra neranda, vengia surasti nusikaltėlius, tai aš tiesiai šviesiai sakau, vandalizmą atliko tik tie, kurie skleidžia melą, parduodami sąžinę už Judo sidabrinius.  Tai Šiaulių parapija su vyskupu E.Bartuliu  priešakyje. Gana mulkinti liaudį! Tą darbą jie puikiai atlieka, susikibę ranka rankon su politikais, pasaulietine valdžia. Vienodi mulkiai.

Todėl, tikinčiųjų, prašau, - skaitykit Bibliją-Šventą Raštą. Joje surašyta Tiesa.  Bėkit kuo toliau  nuo klaidintojų bažnyčių. Melskitės užsidarę savo kambarėlyje. Bus mažiau išlaidų ir tuščio lakstymo kedenant vėją. Žinokit, kad Dievas negyvena rankų darbo pastatuose! Jis Jūsų širdyse! Širdis Jo šventovė!

 

Pabaigai perskaitykit leidinyje ,,Tiesos šaukliai“ surašytas 10 Tezių. Turėtų jų užtekti, kad suvoktumėte, kad einate šunkeliais.  Nėra nei vienos teisingos religinės bendruomenės.  Tiesa – KRISTUS.  Jis KELIAS TIESA ir GYVENIMAS.

 

/out_data/2020_m./tiesos_pataisytas_2.pdf