STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. Liepsnos ,,Kryžių kalne"
Alvydas Veberis. Liepsnos ,,Kryžių kalne

Alvydas Veberis

 

Pasaulis užvaldytas piktojo, bet daugumai tai nė motais. Po perspėjimo prokurorui S.Dobiliauskui  Kryžių kalne gaisras.

 

pildoma:

 

 

nuotr. Klebonas E.Venckus padarė nusikaltimą, o prokuroras S.Dobiliauskas pridengė, tapdamas nusikaltimo bendru. Tuoj pat Dievo atpildas.

 

Eilę metų Romos katalikų bažnyčios tarnai ne tik negirdi Dievo balso, bet visomis išgalėmis kovoja su Juo, spjaudydami  Jam į veidą.

 

Po Romos katalikų bažnyčios popiežiaus Jono Pauliaus II klupojimo ,,Kryžiaus kalne” 1993.09.07 d., (vienoje iš šiurpiausių pasaulio vietų) Dievas davė tikintiesiems ir popiežiui ženklą, dėl šio bažnyčios priešpriešos Dievui. Nedėguliais liko garbinamas stabas - ,,Marija”.  Jie panaikino Dekaloge antrą įsakymą (apie tai jame surašytos stabų garbintojams pasekmės), poilsio dieną pakeitė, o dešimtą įsakymą padalino pusiau, kad liktų skaičius 10. Primenu nežinantiems antrą įsakymą:

 

,,Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų“.

 

Kristus Kalno pamoksle sakė:

 

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.  Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.  Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“. (Biblija. Mt 5,17-20)

 

Aš dėl šios bažnyčios klaidinimų, atstačiau skulptūrą, tuo pasitarnaudamas Dievo priešininkui. To nesupratau, kol nepradėjau studijuoti Šventą Raštą-Bibliją, talkinant Amerikos Kristaus bažnyčios misionieriams.

Supratęs, ką padariau, atitaisiau padarytą klaidą. Nugrioviau garbinamą stabą ir įrengiau neiškraipytą Dekalogą,- dvi akmens plokštes, kurias į Mozės  rankas įdavė pats Dievas.  Kaip širšės pakilo akli ir kurti tikintieji, žiniasklaidos atstovai bei šios bažnyčios hierachai. Suskubo  TIESĄ  slėpti. Greit Dekalogas buvo nuverstas ir paslėptas.

 

Perspėjau, kad kaltininkai susilauks bausmės. Ilgai laukti neteko. Sudegė ką tik atstatytas Tytuvėnų vienuolynas. Informavau Vatikaną, teisines institucijas, kad mano darbas būtų atstatytas. Bažnyčiai talkino politikai. Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas sukvietė posėdį, kuriame reikalavo, kad Dekalogo plokštes pasiimčiau ir išvežčiau iš Kryžių kalno.

 

,,Kompetentinga“ komisija visą valandą darė man spaudimą.  Nesutikau su jų požiūriu. Pagelbėjo ir   Dievas. Beposėdžiaujant įgriuvo šio parapijos Tytuvėnų bažnyčios stogas. Meras išskubėjo į įvykio vietą, o komisija pasimetė. Suvokė, kad tai Dievo ženklas. Tinkamo sprendimo šiuo klausimu nepriėmė. Po to degė dešimtys katalikų bažnyčių visoje šalyje (apie tai ne kartą rašiau).

 

Slėpdami  tiesą, katalikų bažnyčios šalininkai, plokštes sudaužė.  Policija, prokuratūra keletą metų jų neranda. Pagaliau atradau nusikaltėlį. Tai  Šiaulių katedros klebonas Egidijus Venckus, kuris  pats man prisipažino, kad tai jo darbas. Raginau, Šiaulių apylinkės prokurorą Sigitą Dobiliauską, kad  dėl vandalizmo aktų, pradėtą ir sustabdytą ikiteisminį tyrimą, tęstų.

 

Perspėjau, kad sulauks bausmės ne tik bažnyčia, bet ir tokie prokurorai, teisėjai, kunigai, jų šalininkai, kurie dengia nusikaltimus. Ir štai vėl pleška Kryžių kalnas. To aš tikėjausi ir laukiau. Prieš tai nuvykau patikrinti klebono E.Venckaus melo, ar tikrai  jis matė nesugadintą Dekalogą, kurį  žadėjo pagarbiai  atstatyti. Įsitikinau, kad melavo (padariau garso įrašą, girdint pokalbio daugeliui klausytojų).

 

nuotr. po klebono E.Venckaus melo ir prokuroro S.Dobiliauskp talkinimo nusikaltimams, to aš laukiau.

 

Romos katalikų bažnyčia liko nusikaltėlių irštva, klaidinanti tikinčiuosius. Tai gėrio ir blogio kova. Melo ir Tiesos. Tamsos ir šviesos.

 

Politikai ir bažnyčia eina tuo pačiu melo keliu. Akivaizdžiai matome jų chameleoniškus darbus. Maldos Marijai, drožiniams, paveikslams, rožančių barškinimai, išlaidos mišioms nepadeda ir nepadės. Pagonybė taip pat pasmerkta su visais kiaušiniais, kiškučiais...

 

Kietasprandžiai bus palenkti taip, kad pradės mąstyti ir šauktis Dievo, o ne Jo kūrinių.  Pradės ieškoti priežasčių, dėl ko tai vyksta. Semsis išminties iš Dievo, o ne iš savo riboto proto.

Prokurorą S.Dobiliauską, visuomenę, katalikų hierarchus  perspėjau ir informavau. Manau, šis naujas gaisras ne pabaiga.  Dar ne kartą kentės klaidintojai. Visiems primenu, kad vienintelis Teisėjas be kliaudos – DIEVAS ir Jo Žodis.

 

 https://laisvaslaikrastis.lt/prokuroras-sigitas-dobiliauskas-atsisake-nustatyti-nusikaltelius/