STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. ATSAKYMAS SKAITYTOJUI
Alvydas Veberis. ATSAKYMAS SKAITYTOJUI

Skaitytojas: Visada švenčiau Kūčias, Kalėdas, Velykas. Juk tai krikščioniškos šventės, simbolizuojančios Jėzaus gimimą ir prisikėlimą. Jai jų nešvęstumėm, paniekintumėm Dievą. Juk pasakyta: šventę švęsk! Švenčiu ir Visų Šventųjų šventę, vaikai švenčia Heloviną, Valentino dieną, Užgavėnes... Juk tai tik šventės! Juk tai protėvių tradicijos!

Rašytojas M.Areima savo išleistoje knygoje ,,Turtingas be cento" atsako Dievo Žodžiu į skaitytojų paklausimus. Kad suklaidintųjų tikinčiųjų akys ir protai nušvistų, pateikiu trumpą ištrauką:

 

Atsakymas skaitytojui Dievo Žodžiu

Kas pasakė „šventę švęsk“? Popiežius? Katalikų bažnyčia? DIEVAS pasakė: „Aš nekenčiu ir paniekinu jūsų šventes, nemėgstu jūsų iškilmių kvapo“. (ST, Amoso 5, 21).

Buvome pagoniška tauta, todėl pas mus daug pagoniškų “švenčių” supainiotos su krikščionybe, nors jos su ja nieko bendro neturi. KRISTUS sako: “Pažinkite tiesą ir ji jus išlaisvins”. Mes privalome pažinti tiesą, nes tik ji išlaisvina. “Pagonių papročiai yra tuštybė“. (Jer 10, 3).

 

Velykos, Vėlinės, Kalėdos, Valentino diena, Joninės ir dar daug kitų pagoniškų “švenčių” niekada nebuvo ir nebus krikščioniškos. Biblijoje minimas Jėzaus prisikėlimas, tačiau Velykos neturi nieko bendro su Jėzaus prisikėlimu. Kaip ir Kalėdos neturi nieko bendro su Jėzaus gimimu (pagal Bibliją peršasi išvada, kad Jėzus gimė rudenį – maždaug rugsėjo vidury). Jėzaus mokiniai nešventė šių švenčių, nes tai pagoniškos šventės. O Dievas nekenčia stabmeldžių pagonių papročių ir liepia laikytis kuo toliau nuo jų ritualų ir tradicijų.

 

Jei jums iš tiesų bent truputėli rūpi patikti Dievui, pradėkit studijuoti Bibliją. Ir kai suvoksit Dievo Žodį, suprasit tiesą, ir jau patys ją skelbsit kitiems. Žinoma, tam reikalingas tikėjimas ir atsidavimas Kristui. Jūs švenčiat pagoniškas šventes, o šėtonas trina rankomis, nes jo priešininką Jėzų uždengė dažyti kiaušiniai ir kiškučiai. Margučiai ir zuikučiai neturi jokios sąsajos su Jėzaus prisikėlimu, kaip ir neturi jokios sąsajos su Jėzaus gimimu skarota eglutė, blizgučiai ir girliandos.

 

O kiaušiniai ir kiškiai senovės pagonių buvo garbinami kaip vaisingumo simboliai. Tai pagonių papročiai ir tradicijos: kūčios, kalėdos, velykos ir daug kitų švenčių. Triušis arba kiškis yra mėnulio, pagonių deivės motinos simbolis. O kiaušinis babiloniečių buvo legendomis apipintas: šventas kiaušinis neva nukrito iš dangaus į upę, o iš to kiaušinio išsirito deivė Astartė. Su helovinais ir valentinais – dar baisiau. Dabartinė Valentino diena anksčiau buvo pagonių meilės deivės Mildos diena.

 

Tai ištvirkėlių diena, kur širdelė simbolizuoja moters vaginą. Užgavėnės, kai visi vaikšto persirengę velniais ir raganomis, yra senovės pagonių šventė. Ši šventė siejasi su Valpurgijos nakties švente, skirta prikelti pavasarį, - tai viena iš satanistų mėgstamų švenčių. Helovino šaknys glūdi senovės pagonių mirusiųjų šventėse. Vėliau katalikų bažnyčia šią šventę pavadino Visų šventųjų diena ir leido oficialiai švęsti lapkričio 1 d.

 

Helovinas satanistų religijoje yra viena iš didžiausių švenčių. Satanistai save laiko dievais, todėl jie yra šėtono įtakoje. Taigi, švęsdami visas tas pagoniškas, satanistiškas ir antikristiškas šventes, jūs paniekinate Dievą. Šitos šventės ne kas kita, kaip pagoniškų tradicijų tąsa. O kas tose šventėse yra švento? Visas dėmesys nukreiptas nuo dvasinių dalykų į materializmą. Verslininkai iš to daro biznį, viskas suvesta į komerciją: simboliniai produktai, maistas, alkoholis, apranga, kita simbolika. Įsivaizduojate, kiek per vėlines išparduodama žvakių?

 

O vėlinės viso labo tik pagoniška šventė. Pagonys turėjo paprotį per vėlines nešti ant kapų juodai (arba raudonai) dažytus kiaušinius ir pasakoti šiurpias istorijas apie klajojančias vėles. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Nėra jokių klajojančių vėlių, o kapuose dūla tik kaulai. Kokia prasmė ant jų deginti žvakutes?

 

Jūs tokie apmulkinti šėtono, kad net susirinkę kapuose garbinat jį žvakių šviesoje. Manot, ateinat pagerbti mirusiųjų? Tuos reikėjo gerbti, kol gyvi buvo, o po žeme jie tik lavonai – be dvasios, be proto, be gyvybės. Jų dvasios Dievo žinioje, o gyvybę Jis įpūs kiekvienam teismo dieną, kai kelsis visi su kūnais – vieni amžinam gyvenimui, kiti – amžinai kančiai ir mirčiai.

 

Jėzus Kristus juk irgi prisikėlė su kūnu. Kelsimės su kūnais ir mes, kai Jėzus Kristus nužengs antrą syk į pasaulį. O iki tol turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris sukyla prieš visa, kas dieviška ir šventa, ir pats sėdasi Dievo šventovėje, dėdamasis Dievu. Tiems, kurie atsisakė mylėti tiesą savo išganymui, Dievas siunčia galingą suvedžiotoją, kuris skleis melą. Taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.

 

Taigi, žiūrėkit teisybės. Kam jums tos tradicinės pagonių šventės? Juk jas švęsdami pasiduodat šėtono įtakai, besaikiai vartodami alkoholį, įsitraukdami į nesuvokiamų papročių ritualus. Juk visų švenčių pagrindinis akstinas yra alkoholis – didžiausias nuodas žmogaus organizmui. Šis nuodas jus žudo pamažu, nesvarbu koks jo kiekis. Jis žudo jus ir jūsų vaikus, kurie dar negimę. O mes naiviai priimame antikristiškas apeigas ir tradiciškai naudojame švenčių simbolius ir nuodijame kūną.

 

Bet kadangi Dievas yra mylintis ir gailestingas, Jis atleis kiekvienam, kuris nusisuks nuo pagoniškų papročių ir nebepraktikuos pagoniškų švenčių, jeigu tai darė iš nežinojimo. Įtikėkit Jėzų Kristų, atraskit Jį savy, tuomet su Juo kiekviena diena jums bus lyg Dievo šventė, be jokių šėtoniškų užmačių ir be alkoholio.

 

Tikriausia šventė Dievui – Viešpaties diena – šabas (šeštadienis). Tad jį ir švęsk. Kai rašto žinovai ir fariziejai paklausė Jėzaus: „Kodėl tavo mokiniai laužo prosenių tradiciją?“ JĖZUS atsakė: „O kodėl jūs laužote Dievo įsakymus savo tradicijomis?“ Taip sako Viešpats: „Kodėl jūs laužote Viešpaties įsakymus ir nenorite, kad jums sektųsi? Kadangi jūs palikote Viešpatį, Jis paliko jus.“ (2 Krn 24, 20).

 

“Neaukokite man tuščių aukų, smilkalai man yra pasibjaurėjimas. Aš negaliu pakęsti jūsų švenčių. Jūsų jauno mėnulio ir kitų iškilmių mano siela nekenčia“. (Iz 1). “Aš paversiu jūsų iškilmes į gedulą, giesmes – į raudas“. (Am 8). ("Turtingas be cento").

https://www.facebook.com/pages/Turtingas-be-cento/577340932378954