STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. TEZĖS
Alvydas VEBERIS.  TEZĖS

 

 

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KLAIDINIMAI

 

Kol tikintieji tiki Antikristo melu, tenka imtis drastiškų priemonių. Kitaip neatsikvošės.

Video: Kalno pamokslo vieta prie Galilėjos ežero https://youtu.be/Gt09KQ6fRis

 

Didžiulė padėka aktoriams režisieriui Emilijui Vėlyviui, Vitalijui Cololo,  Mindaugaui Papinigiui, Ainiui  Storpirščiui, kuriems gresia baudžiamoji atsakomybė. Jie  .tampomi po teismus. Savo laiku tą patį darė su Kristumi. Jis už šiuos aktorius pasielgė aršiau. Išvaikė prekiautojus, vartė jų stalus, vadino gyvatėmis, angių išperomis... Savo veiksmais aktoriai, galima teigti, kad per daug ramiai, atkreipė dėmesį į Katalikų bažnyčios paklydimus ir tikinčiųjų klaidinimus. Jie pasitarnavo TIESAI. Šaunuoliai!

 

Katalikų bažnyčia spaudžiama į kampą. Mano iniciatyva, ,,Kryžių kalne", Marijos nugriovimas buvo tik to kelio pradžia. Manęs neišdrįso tampyti po teismus. Aš juos tampiau. Aktoriai pratęsė puikiai tą darbą ,,Turgelių" miestelio bažnyčioje, pasveikinę tikinčiuosius su ,,Žolinių“ švente ir pasiūlė ,,žolės“. Dovanai.  Jie teigia, kad atkreipė dėmesį į visame pasaulyje ir Lenkijoje klestintį pedofilijos skandalą. Jie atliko, matyt patys to nesuvokdami, žymiai didesnį darbą. Parodė, kaip  savo laiku Martynas Liuteris, Katalikų bažnyčios (Biblijoje-Šventame Rašte įvardintos Babele) melą, kuriuo iki šiol pasitiki daugelis suklaidintų tikinčiųjų.

nuotr. vietoje betoninės skulptūros pastačiau teisingus 10 Dievo įsakymus ant 2 akmens plokščių

 

Didis to meto žmogus Martynas Liuteris pasipriešino Romos katalikų bažnyčiai. Praėjus 500 metų (2017.10.31) norėdami nugramzdinti istoriją užmarštin, pamiršę kraupius kryžiaus karus, paklydimus katalikai švenčia jubiliejų su pasaulietine valdžia. Jie ne tik neatgailauja, bet toliau vykdo melą, klastą ir demagogiją, bandydami sudaryti ekumeninę sąjungą su visų konfesijų religinėmis ir pasaulietinėmis valdžiomis, kad galėtų viešpatauti ir valdyti Pasaulį!! Tai šėtono planas. Būkite budrūs!

 

Biblijoje parašyta: ,,Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui". (,,2 Tim 3,16-17)

 

Iš meilės TIESAI  ir noro JĄ  išsiaiškinti, ką būtina žinoti apie  religinių bendruomenių (ypač vyraujančios Romos Katalikų Bažnyčios) nuklydimus. ,,Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ Amen.

 

Jeigu norite pakeisti pasaulį,- „PRAŠYKITE, IR JUMS BUS DUOTA; IEŠKOKITE, IR RASITE; BELSKITE, IR JUMS BUS ATIDARYTA“ (LK 11, 5–13), skaitykite Šventą Raštą-Bibliją ir keiskitės patys.

 

nuotr. vieta prie Galilėjos ežero, kur Kristus sakė Kalno pamokslą

 

Kalno pamoksle Kristus sakė:

 

 „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“. (Mt 5, 17-19)

 

Romos Katalikų Bažnyčia pakeitė savo Katekizme Dešimt Dievo įsakymų. Katekizme ir Biblijoje surašyti įsakymai skiriasi. Bažnyčios vadovai padalino dešimtą įsakymą į dvi dalis, išmetė antrą įsakymą ir pilnai pakeitė ketvirto įsakymo tekstą apie poilsio dieną. Tai yra pati didžiausia apgaulė žmonijos istorijoje. Vis dėlto daug žmonių tiki, kad Romos katalikų Bažnyčia yra krikščioniška.

 

nuotr. dešimt Dievo įsakymų

 

Tačiau krikščionis turėtų sekti Kristumi ir nekeisti to, kas parašyta Biblijoje, kaip tai padarė Katalikų Bažnyčia su Dešimt Dievo įsakymų ar su kitais dalykais. Tenka pritarti Liuteriui ir kitiems reformatoriams, labai aiškiai mačiusiems, kad popiežius turi antikristo bruožų. Šiandien daugelis bažnyčių yra nuklydę nuo TIESOS kelio. Todėl laikas susimąstyti ir atskirti grūdus nuo pelų.

 

Įstatymo pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius, Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai. Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,,Palikite juos;  jie - akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas  aklą ves, abu  į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

 

nuotr. garbinamų stabų apsuptyje  

 

 Parašyta: ,,Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos (Šventojo Rašto) pranašystės žodžių: ,,Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje  negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“. ( Apr 22,18-19; Įst 4,2; ).

 

Romos katalikų Bažnyčios 10 tezių, kurios klaidina tikinčiuosius:

 

1. Katalikų bažnyčia teigia, kad popiežius yra Kristaus vietininkas žemėje. Biblija aiškiai skelbia, kad Jėzus vietoje savęs atsiuntė Šventąją Dvasią (Jn 14:16-17)

 

2. Savo katekizme Katalikų bažnyčia iš Dievo įsakymo išbraukė antrąjį įsakymą. Antrasis įsakymas skelbia, kad mes neturime daryti jokio stabo ar atvaizdo ir negarbinti  jo (Iš 20: 4-6) Mergelės Marijos atvaizdai garbinami Katalikų bažnyčioje ir garbintojai mano, kad Marija pasirodė Tiek Fatimoje, tiek kitose pasaulio vietose. Tačiau tiesa yra ta, kad Marija mirė maždaug prieš 2000 metų. Tokius ir panašius stebuklus vykdo kita piktojo dvasia (šėtonas), kuris persikūnija į mergelę Mariją. Jis gali pavirsti net šviesos angelu

 ,,Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu". (2 Kor 11,14) ,,Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas? (Iz14,12) ,,Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai“. (Apr 12,9)


3. Katalikų bažnyčia mano, kad Dievo Motina mergelė Marija buvo paimta į dangų, ir visos maldos Kristui ir Tėvui eina tiesiog per ją, po to pasiekia Kristų ir Tėvą. Tai yra katalikų bažnyčios prasimanymas, nes Marija, būdama žmogumi, mirė prieš 2000 metų. Ji yra kape, kaip ir visi kiti, ir laukia prisikėlimo dienos (1Tes 4:15-17) Ir dar, Jėzus aiškiai sakė: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14:6) Jėzus yra vienintelis tarpininkas tarp mūsų ir Dangiškojo Tėvo, o mūsų maldos turi kilti tik per Jį. ,,Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus...“ (1 Tim 2:5)


4. Katalikų bažnyčia teigia, kad tik popiežius ir kunigai gali atleisti nuodėmes. Kyla klausimas, pas ką mes turime eiti, kad gautume nuodėmių atleidimą – pas kunigą, Mariją ar Jėzų? Biblija aiškiai sako: ,,...nuodėmė – tai įstatymo laužymas‘‘ (1Jn 3:4). ,,...nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės...“ (Rom 6:23) ir atpildas už nuodėmę – mirtis...“ (Rom 6:23). Mes visi esame iš pradžių nuodėmingi ir nuteisti mirti. Vienintelis Jėzus gali išgelbėti iš nuodėmės ir mirties. Jis mus sutvėrė, Jis atidavė Savo gyvybę už mus, ir tik Jis gali išlaisvinti mus iš nuodėmės prakeiksmo. Tik Jis vienas iš visų gyvenusių žemėje yra be nuodėmės. Jėzus negali išlaisvinti mūsų iš nuodėmių be mūsų atgailos ir prašymo atleisti. Pas ką mes eisime – pas kunigą, popiežių ar Jėzų? Juk skaitėme, kad gali tai daryti tik vienas Kristus Išganytojas, vienintelis Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Tik neturėtume pamiršti, kad turime išpažinti savo nuodėmes ir paprašyti atleidimo žmogaus, prieš kurį nusidėjome.

 

Biblijoje skaitome: ,,Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam“ (Lk 17:3)Taigi, jei mes nueisime pas žmogų, kuriam padarėme pikta ir atgailausime, jis atleis mums. Kunigas ar popiežius nėra įpareigotas tam. Nuodėmių atleidimą galima gauti tik pas Jėzų.  Jo maldoje ,,Tėve mūsų“ mes skaitome: ,,... ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ (Mt 6:12). Apaštalas Jonas rašė: ,,...rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų“ (1 Jn 2:1-2). Katalikų kunigai ir popiežius neteisėtai užima Kristaus vietą žemėje ir atleidžia nuodėmes, prisiimdami Jėzaus misiją. 

 

Biblija išpranašavo šį nuopolį prieš daug metų iki tol, kol tai įvyko. Parašyta: ,,Tegul niekas jūsų neapgauna  kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu“ (Tes 2:3-4). Tai popiežius save pastato į Kristaus vietą, pats būdamas nuodėmingas, pražuvęs ir nusidėjėlis. Būtent popiežius  laikomas  nedoru, nes jis pakeitė dešimt Dievo įsakymų. Kyla pagrįstas klausimas, kodėl šiandien protestantų pasaulis bendradarbiauja su nuodėmės žmogumi, pražūties sūnumi?


5. Katalikų Bažnyčia tiki sielos nemirtingumu. Teigiama, kad žmogus miršta ir tęsia savo gyvenimą sielos arba dvasios pavidalu. Ką sako Biblija? ,,...tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva siela“ (Per 2:7).

 

Mokymą apie sielos nemirtingumą sukūrė šėtonas – tai jo pirmoji apgaulė Edeno sode. Dievas Adomui ir Ievai pasakė, kad jie neturi valgyti vaisiaus nuo vieno ypatingo medžio. Jei jie suvalgys vaisių nuo to medžio – mirs, bet šėtonas pasakė: ,,Nemirsite“ (Per 3:4). Šis šėtono melas tapo mokymo apie sielos nemirtingumą pagrindu ir šiandien yra plačiai paplitęs tarp daugelio religijų. Išmintingas Saliamonas rašė: ,,Juk gyvieji žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko.

 

Nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas...jokio išmanymo, jokios išminties nebebus Šeole, į kurį esi pakeliui.“ (Mok 9:5.10) Biblija teigia, kai žmonės miršta vėl tampa dulke (Mok 12:7), negali mąstyti (Ps 146:4), negali vykdyti jokių darbų (Mok 9:6), guli kapuose (Job 17:13),  ir negyvena (Job 14:1-2: 2 Kar 20:1).  Mirusieji yra kapuose, ir Jėzus Kristus prikels juos iš mirusiųjų. Dievo Žodis tvirtina, kad mirusieji nieko nežino. Jie guli kapuose, laukdami prisikėlimo ryto. Teisieji bus prikelti amžinajam gyvenimui, o nedorėliai – amžinajai mirčiai.


6.Katalikų Bažnyčia propaguoja mišias už mirusius. Netgi moka pinigus už šią apeigą. Tai klaidinimas. Savo laiku Katalikų Bažnyčia pardavinėjo indulgencijas, o tikintieji melu  tikėjosi išpirkti savo ar artimųjų kaltes. Dabar tą patį daro kita forma. Ką gyvendamas žemėje žmogus nusipelnė tą gaus paskutinio teismo dieną. Kiekvienas už savo nuodėmes atsako individualiai.

 

Per ilgus amžius žmonės Bažnyčiai atidavė daug pinigų. Bažnyčia pralobo, pasitelkusi klaidinantį mokymą, bauginančią propagandą. Taip ji apgaule irdidelėmis pastangomis iškaulijo daug pinigų ir pastatė daug gražių bažnyčių bei katedrų. Jai turėtų būti gėda, nes ji apgaudinėjo žmones. Ne veltui šiandien jos neturi Dievo apsaugos ir dega.

 

7.Katalikų Bažnyčia praktikuoja kūdikių krikštą.

 

Ši apeiga atsirado Augustino laikais  (354 m. lapkričio 13 d. – 430 m. rugpjūčio 28 d.) Jis teigė, kad vaikas gimsta nuodėmingas. Jei vaikas sirgo ir jam grėsė mirtis, būtinai reikėjo skubiai pakviesti kunigą, kad jis vaiko galvą apšlakstytų vandeniu. Tikima, kad po šio ritualo vaikas tampa krikščionimi ir gauna išsigelbėjimą. Ši tradicija gyva ir šiandien. Tačiau mažas vaikas nieko blogo nepadarė ir nesupranta, kas teisinga, o kas yra nuodėmė ir teisingumas. Suvokimas auga pamažu. Biblija teigia, kad ,,...nuodėmė – tai įstatymo laužymas.“ (1Jn 3:4).

 

nuotr. suaugusiųjų Krikštas Jordano upėje

 

Tik būdami suaugę galime suprasti, kas yra teisinga ir kas yra nuodėmė. Jėzus nekrikštijo vaikų – Jis juos laimino. Pagal katalikų Bažnyčios mokymą krikštatėviai gali praktikuoti tikėjimą vietoje kūdikio, tačiau Biblija teigia: ,,Taigi, tikėjimas – iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis“ (Rom 10:17). Vaikai nesupranta Gerosios naujienos žinios ir negali asmeniškai išreikšti tikėjimo. Mes Dievo Žodyje skaitome: ,,Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas...“ (Mk 16:16).

 

šiame video: Jonas Krikštytojas prieš daugiau nei 2000 metų, šioje vietoje Jordano upėje, krikštijo Kristų.  Jam tuomet  buvo 30 metų  https://youtu.be/u_jX2iEwdMQ

 

Pasikrikštija turintys tikėjimą. Mokymas, kad krikštatėviai priima sprendimą vietoje vaiko, yra klaidingas. Krikšto apeiga reiškia Jūsų sutikimą, kad Kristus mirė už Jus ir buvo palaidotas, ir prisikėlė iš mirusiųjų. Krikštas simbolizuoja Jūsų pokytį: palaidojote savo nuodėmes vandens gelmėje ir pradėjote gyventi dėl Kristaus, kuris išpirko Jūsų nuodėmes. Jėzus rodė pavyzdį ir buvo pakrikštytas Jordano upėje, būdamas 30-ies metų. Jam nebuvo reikalo krikštytis, nes Jis nepadarė nei vienos nuodėmės, bet krikštijosi, kad paliktų mums pavyzdį (Mt 3:13-17), kad mes eitume Jo pėdomis (1 Pt 2:21)

nuotr. Krikštas Jordano upėje

 

8. Katalikų Bažnyčia pakeitė ketvirtame įsakyme poilsio dieną. 

 

Tai  pati didžiausia apgaulė žmonijos istorijoje. Apie šią dieną Biblijoje rašoma: ,,Atmink ir švęsk šabo (septintoji savaitės diena-šeštadienis) dieną.  Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus,  bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo gyvenvietėse.  Juk per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir pašventino." (Iš 20, 8-11)

 

Kai Jėzus ilsėjosi kape, Jo mokiniai ilsėjosi, kaip liepia Įsakymas (Lk 23,53-56). Sekanti po sabatos (šabo) diena yra sekmadienis. Biblijoje sekmadienis pirmoji savaitės diena. Tą dieną Jėzus prisikėlė iš kapo.  Daug žmonių tiki, kad Katalikų Bažnyčia yra krikščioniška. Tačiau krikščionis turėtų sekti Kristumi ir nekeisti to, kas parašyta Biblijoje. 

 

 

9. Biblijoje parašyta: ,, Nesikraukite lobių žemėje,“... ( Mt 19,21; Lk 12,33-34; Jok 5,2.3, ...).

 

nuotr. aukso blizgesys ir dvasinis skurdas

 

Ar Romos Katalikų Bažnyčia laikosi šių nuorodų, esanti pati turtingiausia Pasaulio Valstybė, pertekusi prabangoje - aukso, sidabro ir auksinių stabų apsuptyje? Gal katalikų bažnyčios hierarchams Dievo Įstatymas negalioja?

 

10. Katalikų Bažnyčioje  įvestas celibatas.

 

Tai ar ne viena iš didžiųjų nuodėmių, kai Dievo tarnai praradę teisę į šeimą, nuodėmiauja. Ar ne dėl šios priežasties, jie nespėja gesinti skandalus ir atsiprašinėti nuskriaustųjų viso pasaulio žemynuose pedofilijos skandaluose, vietoj to, kad panaikinti savo bendruomenės vadovų išleistus klaidingus įstatymus?

Parašyta - ,,O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus... turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaip jis pasirūpins Dievo bažnyčia?! ( 1Tim 2-5 ). 

 

 

 

Šiandienos pasaulyje paplitęs dvasinis nuosmukis sukelia ir materialines kančias-finansinius bankrotus, finansines krizes, vis labiau plintančias priklausomybes-alkoholizmą, narkomaniją ir lošimų maniją. Greta turtuolių getų atsiranda ir varguolių getai, gausėja getų judėjimo ir panašių satanistinių judėjimų gretos. Kaip galime įvardyti šias vis labiau plintančias blogio formas? Ir su kuo jos susiję? Ko gero šioje vietoje labai tinka ispanų teologo L.Fernandeso taikli išvada: ,,Yra šėtono tvirtovių, kurios užvaldo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios įtakoja bažnyčias ir pavienius asmenis. Kur stovi tvirtovė, ten randasi demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

 

Naujajame Testamente teigiama: ,,Paimkite ir tikėjimo skydą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, su kuriuo užgesinsite visas piktojo strėles“,... Būtent Dievo žodžio skleidimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti nuosmukio duobėje atsidūrusiai Lietuvai. Mūsų kraštas yra atlaikęs daugelį išbandymų, yra daug vilčių, kad tik su Dievo pagalba pakilsime iš šios duobės, prasidės vertybinis virsmas. Tik tuomet ir įvyks esminės permainos-bus pažabota korupcija, skurdas ir socialinė nelygybė. Lietuvoje įsivyraus darna, žmonės atgaus pasitikėjimą savo valstybe.

 

Visus vyraujančios Romos Katalikų Bažnyčios paklydimus sunku būtų įvardinti, bet tai, kas šiame tekste parašyta pilnai pakanka tam, kad patikėtume Dievu, Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kuris atsiųstas į Žemę, kad parodytų mums Kelią.

nuotr. Kristaus gyvnvietėje-Nazarete

 

Todėl ATMINK, kas parašyta  Biblijoje-Šventame Rašte:

 

"Štai aš padedu prieš jus šiandien palaiminimą ir prakeikimą".

 

PALAIMINIMĄ – jei klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu;

PRAKEIKIMĄ – jei neklausysite Viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate. (Įst 11,26-28)

 

Šiame video akivaizdūs Romos katalikų Bažnyčios nusikaltimai: https://www.youtube.com/watch?v=cesLDkHz7AA&feature=youtu.be