STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. KUR EINAME? Į PALAIMINIMĄ AR PRAKEIKIMĄ?

Alvydas VEBERIS

 

Biblijoje, Pakartoto įstatymo knygoje parašyta:

 

"Štai aš padedu prieš jus šiandien palaiminimą ir prakeikimą".

 

PALAIMINIMĄ – jei klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu;

PRAKEIKIMĄ – jei neklausysite Viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate.

 

Jeigu dar vakar kas būtų paklausęs, ar aš važiuosiu Prie Kauno marių, kur pastatytas Drąsiaus žūties vietoje angelo paminklas su Dievo Žodžiais: ,,PALAIMINTI PERSEKIOJAMI DĖL TEISUMO; JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ", būčiau atsakęs, kad nevažiuosiu, nors žinojau, kad artimieji ir jų šalininkai ruošiasi aplankyti Šlienavą TĖVO dienos proga. Man Dievo, tėvo, motinos, vaikų ir kitos šventės kiekvieną dieną, kiekvieną minutę ar sekundę. Tačiau Šventosios Dvasios pagavoje , pakvietęs dar vieną Panevėžio aktyvią visuomenininkę, judėjimo pirmininkę, tai padariau ekspromtu.

 

DIEVO ŽODŽIAI IŠKALBŪS. JIE AŠTRESNI UŽ DVIAŠMENĮ KALAVIJĄ

 

Per pusę valandos susiruošėme ir išvykome. Pusiaukelėje sužinojome, kad įvykdytas vandalizmo aktas. Tiesą sakant, tai manęs nei kiek nenustebino. Keista, kad tiek ilgai, klanų gauruotoms rankoms ir jų šalininkams, paminklas neužkliuvo. Maniau, kad po pastatymo, už kelių dienų bus sunaikintas. Tiesa, buvo bandoma spaudimą daryti dėl savavališkos šio paminklo statybos, bet jiems nepavyko.

 

Pastatyto paminklo derinimai ir projektas, kad ir pavėluotai, buvo atlikti. Matomai, tuo momentu bedieviams, svarbiau buvo naikinti gyvuosius, o ne paminklus ar jiems nieko nereiškiančius Dievo Žodžius. Šiuo metu Seimo narės Neringos Venckienės, po keletos pasikėsinimų į jos gyvybę, nesugauna, Drąsiaus draugą, neregį Raimundą Ivanauską tampo po teismus, "Laisvo laikraščio" vyr redaktoriaus Aurimo Drižiaus nesutraiškė suplanuotoje avarijoje (tai mano asmeninė ir kitų mąstančių nuomonė), tarptautinę ,,teroristę'' Eglę Kusaitę nesunaikino kalėjimo požemiuose, tai persimetė naikinti Dievo Žodžius ir jiems neįtinkančius paminklus.

Gruodžio 27 d. „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus automobilį greitkelyje taranavo „fūra“ – A.Drižius tik per stebuklą liko gyvas, jam sulaužyta kaukolė ir šonkauliai. Nors smūgis buvo profesionalus – į lengvojo automobilio šoną, kad priekis „palįstų“ po ‘“fūra“, A.Drižiaus automobilis nulėkė į griovį. Ši žinia apskriejo visą pasaulį, bet mūdų klaninė žiniasklaida tylėjo tarsi nieko neįvyko. Avarijų inscenizavimas - priemonė įbauginti neparankiems ar tiesos ieškantiems žmonėms.

 

Jei turėtų galią, dar kartą prikaltų ir nužudytų Gyvąjį Dievą, bet nepajėgūs pagauti.
Toliau skaitykite: http://www.kaunozurnalistai.lt/24622/


Todėl tokios, kaip seimo narė A.M.Pavilionienė ir panašios į ją, neigia Jo egzistenciją. Jos liko dievais. Keičia žmogaus prigimtį, įstatymus, verčia žmogų aukštyn kojom. Tuoj gal galva vaikščioti pradėsime pagal jų įnorius? Jų sprendimai ir mintys sveiku protu nesuvokiami. Grįžkime prie vandalų išpuolių prie Kauno marių. Kas svarbiausia betoninis meno dirbinys - angelo skulptūra pastatyta ne garbinimui. Paminklo tikslas ir svarba, tai angelo ranka rašomi KRISTAUS Žodžiai ant akmens plokštės, pasakyti Kalno pamoksle, pagal apaštalo Mato Evangeliją: ,,PALAIMINTI PERSEKIOJAMI DĖL TEISUMO; JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ" .

 

Antra angelo ranka laiko į dangų iškeltą saulės energijos žibintą, kad liudytų, kad tamsa nepajėgi sunaikinti šviesos. Kad nusikaltėliai galėtų dirbti tamsoje, matyt, tam ruoštasi buvo iš anksto. Žibinto jau senokai neliko. Jis buvo pavogtas. Manau, įvykdytais vandalizmo veiksmais, klanai ir jų parankiniai pasirašė sau nuosprendį. Be reikalo kovoja su Dievu ir Jo pasakytais Žodžiais. Tai nelygi kova ir iš anksto galiu paliudyti, kad šią kovą pralaimėjo.

 

KAUNO MARIOS IR ŽMONIŲ ŠIRDYS NERAMIOS, BET PO AUDROS ATEINA GIEDRA.

 

Mane ir čia susirinkusius marios pasitiko triukšmingai. Sukilę bangos tarsi iš anksto skelbė žinią apie įvykdytą vandalizmo aktą, paniekintą Dievo Žodį.


Manyje irgi sukilo audra. Pakeltu tonu išsakiau, kad kančios nesibaigia ir nesibaigs, jei žmonės nesuvoks, ko nori iš jų Kūrėjas. Jų maldos šventiesiems, Marijoms, rožančių barškinimai, paveikslų ir mišių užpirkinėjimai pradedant Garliavoje ir nesibaigiant Čikagoje, nepadeda ir negali padėti. Tai Vatikano klaidintojų ir jų bažnyčių tarnų tamsuolių mulkinimas. Juk I-II ir kiti Dievo įsakymai ( kuriuos katalikų bažnyčia, priešindamasi Dievui, sąmoningai pašalino, kitus sutrumpino ir sumaišė vietomis) draudžia garbinti stabus, paveikslus, atiduoti jiems pranašumą.

 

Dievas savo garbės NIEKAM neperleido. O ką daro suklaidinta Garliavos ir jų šalininkų minia, katalikų bažnyčios bendruomenė? Su rožančiais, paveikslais, stabais nukeliavo į Daukanto aikštę, net iki Seimo narės N.Venckienės kabineto durų? Taip elgiantis nori, kad jiems sektųsi? Kunigas, dabar Seimo narys, ,,Drąsos kalio" partijos pirmininkas J.Varkala kunigystėje praleidęs ir klaidinęs patikliuosius 32 metus KRISTAUS nerado ir apleido Dievo namus.

 

Tai gal naivuolis nusprendė rasti Jį Seime, kuriuo tauta iš esmės nepasitiki, matydama ten Judo darbus su įvairiausio plauko pavilionienėmis, šalaševičiūtėmis, kuodytėmis ar kitomis ...ytėmis dėvinčiomis vyriškas kelnes? Ar ir ten ieškos Kristaus? Atsakau, ten Jo neras. Ten jų protus valdo Dievo priešininkas - piktosios dvasios. Jiems ne tik Gyvas KRISTUS Dvasioje, bet ir Jo Žodyje, didžiausias priešas. Netikite? Paklauskite Seimo narės, signatarės, profesorės A.M.Pavillionienės. Ji tikrai tai patvirtins.


Už nepaklusnumą Dievo įstatams, įsakams ir nurodymams, kuriuos VIEŠPATS padarė tarp savęs ir izraeliečių per pranašą Mozę ant Sinajaus kalno, visais laikais ši tauta kentėjo ir kenčia iki šių dienų. Vėliau sandora sudaryta su visa žmonija ir su kiekvienu iš mūsų. Kas nenori paklusti Dievui, tas turi kitą pasirinkimą, kitą kelią, kuris veda per kančias, nelaimes į mirtį. Tai piktojo-šėtono-melagio kelias. Kiekvienam duota laisva valia, kuo tikėti ir kurį kelią pasirinkti. Nepaklusniesiems Dievas kalbėjo pradžioje iki padarytos nuodėmės tiesiogiai, vėliau per pranašus, galiausiai atėjo Pats įsikūnijęs žmogaus pavidalu. Jo kalba, tvarka, Žodis nesikeičia per amžius.


Biblijoje parašyta: ,"Bet jei manęs jūs neklausysite ir šių visų mano įsakymų nevykdysite, - jei mano įstatus taip atmesite ir mano įsakus taip paniekinsite, kad nevykdysite visų mano įsakymų ir sulaužysite mano sandorą, - tada aš savo ruožtu šitaip su jumis pasielgsiu: ūmai jus aplankysiu baisia klaikuma - džiova ir karštlige, kurios aptraukia akis ir silpnina gyvastį. Veltui sėsite sėklą, nes jūsų priešai suris derlių.

 

Atsigręšiu veidu į jus, būsite priešų parblokšti - jus pavergs žmonės, kurie jūsų nekenčia. Jūs bėgsite, nors niekas jūsų ir nesivytų. Ir jei, to nepaisydami, manęs neklausysite, padidinsiu bausmę už jūsų nuodėmes septyngubai ir palaušiu jūsų išdidžią jėgą. Geležimi paversiu dangaus skliautą viršum jūsų, variu jūsų žemę. Niekais nueis jūsų pastangos, nes žemė neduos derliaus, medžiai laukuose neteiks savo vaisių. Taigi jei jūs vis dar spirsitės prieš mane ir manęs neklausysite, aš ir toliau varginsiu jus septyngubai už jūsų nuodėmes.

 

Paleisiu laukinius žvėris ant jūsų - jie grobs jūsų vaikus, naikins jūsų gyvulius ir mažins jūsų skaičių tol, kol jūsų keliai taps tušti. Jei, nepaisydami šių bausmių, nesugrįšite pas mane, bet vis dar spirsitės, ir aš toliau spirsiuos prieš jus: smogsiu aš pats jums septyngubai už jūsų nuodėmes ir t.t. " Už nepaklusnumą bausmės augs tol, kol palūšite. Kadangi Dievo įsakymai nesikeičia, tai tokios pat kančios ištinka šių dienų nepaklusniuosius. Pavyzdžių į marias, daugiau nei reikia suvokimui. Tik apsidairykime aplinkui ne užmerktomis, bet atmerktomis akimis.

 

AR VANDALAI SUTEIKDAMI SKAUSMĄ KITIEMS YRA LAIMINGI?

 

Ar vykdote tikintieji, Garliavos tragedijos dalyviai, visa minia ir jos šalininkai ieškodami TIESOS, Dievo įsakymus? Ar paklūstate Dievo nustatytai tvarkai? Atsakau,- ne. Tai kodėl norite, kad jus aplenktų kančios? Jūs uoliai vykdote piktojo užmačias ir klaidinimus, todėl būsite ir toliau trypiami ir liksite bandomaisiais triušiais, kol širdimi atsigręšite į Kūrėją, nustoję vykdyti įvairiausio plauko klaidintojų užmačias, o pasiėmę į rankas Bibliją ar nors Dievo įsakymus perskaitysite. Tik ne tuos Dievo įsakymus, kuriuos Romos katalikų bažnyčia savo katekizmuose išdarkė, bet iš Biblijos. Telydi jus visus išmintis, Kristaus ramybė ir Dievo palaima.