STRAIPSNIAI

2021-05-21. Kur TIESA? Dievo žodyje ar Viktoro Uspaskich darbuose?
2021-05-21.  Kur TIESA? Dievo žodyje ar Viktoro Uspaskich darbuose?

 

 

Kur TIESA? Dievo žodyje ar Viktoro Uspaskich darbuose?

 

 
Viktoras Uspaskich 2021 m.gegužės 19 d., 22:46  · įkėlė video su šiuo tekstu:

 

,,Sovietų laikais, arba teisingiau pasakius, Andriaus Tapino garbinama, komunizmo ir diktatūros puoselėtoja Grybauskaitė ir į ją panašūs, kankino ir be tyrimo, ir teismo trėmė į Sibirą, į šiaurę nekaltus, Dievobaimingus žmones, kuriems buvo draudžiama ne tik lankyti bažnyčią, bet ir savo akivaizdoje turėti ikonas, ar joms melstis.

Man dar vaikystėje, matant visus tuos draudimus ir kančias gvildenosi tokia idėja - pastatyti šiaurėje, tremtinių miestelyje, kur ir pats gimiau - bažnyčią, kad žmonės turėtų kur nueiti pasimelsti, jausti arčiau savęs Dievą. Puoselėti tikėjimą, vaikam rodyti pavyzdį, saugoti tradicijas, lavinti sąmoningumą ir dvasingumą“.

 

https://www.facebook.com/viktorasuspaskich/videos/187407653276379

 

Pažiūrėkime, ką apie tai kalba Biblija-Šventas Raštas:


 ,,Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”. (Mt 6, 19-21)

 

Dekalogo pirmame ir antrame Dievo įsakyme parašyta (Romos katalikų bažnyčia jį aplamai panaikino):

 

1. ,,Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“ (Iš  20, 3-6)

 

Rasime Biblijoje-Šventame Rašte  ir šiuos Dievo Žodžius:

 

 „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.  Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.  Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. (Mt 5,17-19)

 

Šiuo metu net mergelė Marija, vietoje Atpirkėjo Kristaus, tapo Tarpininke tarp žmogaus ir Dievo. Ir čia baisus melas. Parašyta:


,,Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas- žmogus Kristus Jėzus“ (1 Tim 2,5)

 

Tai kaip čia Viktorai, kieno valią vykdai? Dievo ar Jo priešininko velnio, vadinamu šėtonu? Su Dievu nepatarčiau ginčytis. Kova iš anksto pralaimėta. Dievas leido sunaikinti net Saliamono bažnyčią, kuri kelis kartus atstatyta. Ar ne toks pat likimas laukia ir kitų bažnyčių?

 
 ,,Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla-tai jūs!“ (1 Kor 3,15-17)

Dievo šventykla jūsų širdyse! Ji arba yra arba jos nėra. Dievas negyvena rankų darbo pastatuose!

 

,,Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems“. (Gal 5, 26)

 

,,Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius: “Jeigu kas prie jų ką pridės-Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių - Dievas atims jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje”. (Apr 22,18-19)

 

,,Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaule, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi“. (Kol 2, 8)