STRAIPSNIAI

2017-06-17. Neišbaigta Lukiškių aikštės diskusija dėl paminklo pastatymo

 

 

Neišbaigta Lukiškių aikštės diskusija

dėl paminklo pastatymo

 

Pasiūlymas suvienijant žmonių lūkesčius

 

Sostinėje nerimsta aistros dėl Lukiškių aikštės paminklo pastatymo. Kokia geriausia mintis, patraukliausias vaizdinys. Visa žemės Planeta pasikliauja Dievu – neiškraipyta TIESA.

 

Kaip žinia Lietuva dievobaimingų žmonių kraštas. Vieni tiki nuoširdžiai, kiti atmestinai ar abejojantys. Tikėjimo konfesijų daug, jos visos klaidinančios, bet Dievas vienas ir tas pats. Seniai su vienu Seimo nariu krikščioniu turėjome mintį, kad būtina sustiprinti tautos tikėjimą. Ieškojome būdų. Tam tikslui svarstėme, kad reiktų pastatyti paminklą, kuris atkreiptų tikinčiųjų dėmesį ir jų mąstymas pakryptų teisinga ir vieninga linkme. Tai pasitarnautų tikram neiškraipytam tikėjimui, tautos gerovei ir jos sėkmei. Mano galva Lukiškių aikštė puikiai tam tinka. Valstybės simbolis raitelis ant žirgo atitinka Kūrėjo valią bei Kristaus sugrįžimą.

 

Švento Rašto Apreiškimo knygoje Dievo tarnui, apaštalui Jonui pasirodė Kristaus pasiuntinys Angelas. 2 Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą ir  visa tai, ką buvo matęs.

 ,,Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti.“ (Apr 1, 1-3)

 

,,Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje, vardu Patmas, dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. 10 Aš turėjau dvasios pagavą Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, 11 bylojantį: „Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms Bažnyčioms: į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laodikėją.“

 

12 Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs išvydau septynis aukso žibintuvus, 13 o žibintuvų viduryje  panašų į Žmogaus Sūnų, apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta. 14 Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akys tarsi ugnies liepsna, 15 jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. 16 Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes, iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė, žibanti visu skaistumu.“(Apr 1, 9-16)

 

,,11 Ir aš (Jonas) išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis (Kristus);
12 Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant Jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik Jis pats.
13 Jis apsirengęs kraujyje pamirkytu drabužiu ir Jo vardas-Dievo žodis.
14 Paskui Jį sekė dangaus kariaunos pulkai (angelų) ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais.
15 Iš Jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, kuriuo Jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležine lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. 16 Ant Jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: “Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats” (Kūrėjas). 17Jį išvydęs (raitelį ant žirgo-KRISTŲ), Jonas puolė jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant jo savo dešinę ir prabilo:

„Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, 18 ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. 19 Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti.“ (Apr 19, 11-19)


Valstybinio Herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas raitelis ant sidabrinio žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas skydas su auksiniu dvigubu kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balnakilpė ir pentinas, makščių bei žirgo aprangos metaliniai sutvirtinimai ir pasagos – auksiniai.

 

Reikia pastebėti, kad Kūrėjo regėjimo suteiktas vaizdinys apaštalui Jonui ir LR SIMBOLIKA labai panaši ir artima. Tereikia esamą LR simbolį kiek galima pritraukti arčiau Kūrėjo simbolio. Tam tikslui būtinas baltas žirgas. Tuo pačiu žodžiai : ,,Aš esu pirmasis ir paskutinysis“ atitinka ženklus alfa ir omega. Postamento dalyje jie turėtų atsispindėti. Galėtų ir turėtų būti ir žodžiai, o ne vien tik ženklai.

 

PRADŽIA ir PABAIGA

Būtų labai teisinga, Dievo akyse, postamente išrašyti teisingus (neiškraipytus) pagal Bibliją ( jokiu būdu ne katalikų bažnyčios iškraipytus ir pakeistus) 10 Dievo įsakymus

 

Dešimt Dievo įsakymų Išėjimo knygoje:

 

   1. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

  2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

 

   3. Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

  4. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.

  5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.

  6. Nežudysi.

  7. Nesvetimausi.

  8. Nevogsi.

  9. Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

 10. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

 

Turiu pastebėti, kad Katalikų bažnyčios kunigas, Laisvės kovų dalyvis, Labdaros ir paramos fondo „Vyčio su laisvės kovotojų memorialu projektas“ valdybos narys

Robertas Grigas parašytame savo laiške kreipdamasis į Lietuvos Vyskupus, kunigus, mūsų Tėvynės geros valios žmones, kad būtų palaikyta šio paminklo organizatorių iniciatyva.

 

http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/2017/06/13/news/lukiskiu-aiksteje-akibrokstas-jau-stovi-vytis-taciau-neaisku-kas-ji-pastate-1671233/

  


 

Susisiekite su mumis!