STRAIPSNIAI

2021-01-21. Vladimiras Troščenka. ATSITIKIMAS JŪROJE
 2021-01-21. Vladimiras Troščenka. ATSITIKIMAS JŪROJE

Vladimiras Troščenka 

Kaip Dievas bendrauja su kiekvienu iš mūsų asmeniškai?

 

Atsitikimas jūroje

Po sočios vakarienės laivo restorane pakilau pas save į kajutę ir kaip įprasta atsiklaupiau maldai. Ilgai negalėjau susikaupti. Nežinojau kas yra, gal per soti vakarienė, o gal pastoviai į mintis įsibraunančios abejonės dėl savo Dievoieškos?

 

Niekaip negalėjau nuvyti minties, jog mūsų besimeldžiančių prašytojų, šlovintojų, vekšlentojų ir aikčiotojų yra keli milijardai vienu metu. Na kokiu gi būdu Dievas, koks Jis be būtų Visagalis, gali mus išgirsti ir tuo labiau atsakyti į mūsų maldas? Taip klūpodamas ir mąstydamas pažvelgiau į iliuminatorių, kuriame apsiniaukęs vakaro dangus ir ramiai banguojanti jūra sudarė neįtikėtinai didingą vaizdą. Šitaip žiūrėdamas, mintyse kreipiausi į Jėzų Kristų:

   "Viešpatie, jei Tu Esi ir mane girdi, atsakyk man aiškiai, kokiu būdu Tu bendrauji su visais mumis?"

 

Man vis dar žiūrint pro iliuminatorių, debesys prasiskleidė ir pasirodė besileidžianti saulė, o nuo jos, vandeniu link manęs, nusitiesė raibuliuojantis šviesos takelis. Takelis ėjo tiesiai į mano iliuminatorių, jis buvos skirtas man vienam. Laive, turbūt, dar kelios dešimtys (o gal šimtai) aklių stebėjo besileidžiančią saulę per iliuminatorius arba stovėdami ant denio, bet šitas vienintelis takelis buvo skirtas ne jiems, o man. Jie nematė MANO ŠVIESOS TAKELIO, o aš nemačiau tų takelių kurie buvo skirti jiems. 

 

TAI BUVO MANO ASMENINIS ŠVIESOS TAKAS.  Jūroje ne buvo daugelio takelių, bet TIK VIENAS ir tas vienas takelis stebuklingu būdu driekėsi link kiekvieno žiūrinčio, nesvarbu kur jis stovėtų. Nusišypsojau padėkojęs Dievui už tokį akivaizdų ženklą ir su ramybę sieloje atsidaviau karštai padėkos maldai.

 

p.s.    Visada prisiminkite broliai ir seserys, nėra milijardų šviesos takelių, yra tik vienas ir jis skirtas tam, kas stebi, kas neužsikietina pasaulietinėje tuštybėje ir nėra užsimerkęs. Tas takelis yra Jėzus Kristus ir Jis siųstas tik tau vienam. Svarbu neužsimerk ir priimk tą dovaną, bendrauk su Visagaliu Dangaus ir žemės Sutvėrėju asmeniškai per Jo Sūnų Jėzų Kristų.

 

Nes tik Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir Jis IŠ TIESŲ yra GYVAS Dievas, Vienas Dievas kuris yra Trejybėje. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Bet tai ne trys dievai, o Vienas kuris mums žmonėms visa pilnatve apsireiškė Jėzuje Kristuje - Įsikūnijusiame Dievo Žodyje.

 Patikėkite Dievo Žodžiu ir gyvenkite Jo malonėje.

Te Viešpaties ramybė būna su jumis visais.  Amen.

Vladimiras Troščenka