SĄVOKOS

NACIZMAS

Nacizmas – antitautinė politinė ideologija, kurioje susilieja tautinis šovinizmas, imperializmas ir totalitarizmas. Neigia savaiminę kiekvienos tautos vertę, kiekvienos tautos teisę į savo žemę ir valstybę, tautos siuzerenitetą valstybei. Formaliai nacistai save dažniausiai identifikuoja su nacionalizmu, tačiau skiriasi pačios prieigos ir vertybinis turinys: nacionalistui tauta yra tikslas, nacistui – priemonė savanaudiškiems asmeniniams ar / ir grupiniams tikslams siekti. Nacistas iškelia save ir savo grupę virš visos tautos, pačią tautą iškeldamas virš kitų tautų. Būdingas smurto, jėgos, valdžios kultas.